OVERENIE BYTOVÝCH A OBJEKTOVÝCH MERAČOV TEPLA


Firma ZENSERVIS, s.r.o. zabezpečuje záručný a pozáručný servis, opravárenské a ciachovacie služby pre bytové kompaktné
a objektové merače tepla vo vlastnom servisnom stredisku v Bratislave.
Firma ZENSERVIS, s.r.o. je registrovaná organizácia na opravu meračov tepla a autorizovanou organizáciou na overovanie
prietokomerných častí meračov tepla.

Firma ZENSERVIS, s.r.o. realizuje hore uvedené služby za týchto podmienok:
1. Značkový autorizovaný servis vrátane dodávky originálnych náhradných dielov
2. V oblasti zabezpečnia hore uvedených servisných služieb firma ZENSERVIS, s.r.o. rozlišuje dva dodacie termíny:
  a. Opravy a ciachovanie meračov tepla v rámci periodických metrologických overovacích cyklov:
  Dodací termín: podľa dohovoru s každým zákazníkom individuálne,  avšak maximálne 50 kusov týždenne
  b. Opravy meračov tepla v prípade havárie, nepredvídanej náhlej poruchy meradla v čase vykurovacej sezóny
  Dodací termín: do 24 hodín od dodania, max. 5 kusov
3. V prípade diagnostikovania závady na meradle, ktorej oprava si vyžiada dlhší čas, firma ZENSERVIS, s.r.o. prepožičia na potrebnú dobu funkčné záložné meradlo – ZDARMA.
4. Na všetky servisované overené merače tepla v servisnom stredisku firmy ZENSERVIS, s.r.o. poskytujeme 48-mesačnú záručnú lehotu, ktorá začne plynúť odo dňa sprevádzkovania meradla.

Oprava – repasia a metrologické overenie podľa značkového servisu zahŕňa tieto činnosti:

BYTOVÉ MERAČE TEPLA:

PRIETOKOMER:
diagnostika, vyčistenie a samotná značková oprava DN 15-20: dodávka a výmena tesnenia a náhradných dielov, plombovanie
a metrologické overenie

ELEKTRONICKÝ KALORIMETER:
test funkčnosti, oprava a výmena napäťového zdroja, reset, výmena Lithium batérie, metrologické overenie

TEPLOTNÉ ČIDLÁ:
metrologické overenie teplomerov/pár

OBJEKTOVÝ MERAČ TEPLA:

PRIETOKOMER:
diagnostika meradla, jeho vyčistenie a samotná značková oprava meradla: od DN 20 do DN 250, metrologické overenie vrátane
plombovania
Náhradné diely – výmena len v prípade potreby podľa zistenej závady:
· Lopatková turbína
· Úložný čap
· Tesnenie magnetickej spojky
· Tesnenie pod veko
· Magnetická spojka
· reedKabel
· počítadlo
V prípade, že prietokomery sú osadené na sieti 3 a viac ciachovacích období, doporučujeme automaticky vymeniť počítadlo
a REEDkabel.
Za toto obdobie môže stav na počítadle mať hodnotu 800.000m3 a viac, čo môže pri ďalšom ciachovacom období robiť problémy s
“pretáčaním“ stavu cez 000000. Ďalej aj výmena REEDkabla je potrebná z dôvodu, že za dobu cca 10-12 rokov zoxiduje a pri
manipulácii s ním, pri oprave, demontáži a spätnej montáži sa môže “zalomiť“ a poškodiť.

ELEKTRONICKÝ KALORIMETER:
oprava a vyčistenie a test funkčnosti, reset, výmena napäťového zdroja + Lithium batéria, metrologické overenie

TEPLOTNÉ ČIDLÁ:
metrologické overenie
V prípade, že teplotné snímače pri metrologickom overovaní nevyhovejú. Ponúkame dodávku nových teplotných snímačov
rovnakých technických parametrov a stavebných dĺžok a pripojovacích káblov.

 
ZENSERVIS spol. s r.o.
Lietavská 9
851 06 Bratislava

počítadlo.abz.cz