V dnešnej dobe predstavuje teplo na vykurovanie bytov jednu z najdrahších energií a samotné náklady na kúrenie sú najvyššou položkou v rozpočte výdajov na užívanie bytu. Je však paradoxné, že na druhej strane sa rozúčtovaniu týchto nákladov nevenuje dostatočná pozornosť a rozúčtovanie sa realizuje podľa výmery podlahovej plochy bytu.

Pri trvalom náraste cien za vykurovanie a teplo prichádza čoraz viac do popredia otázka spravodlivého a najpresnejšieho rozúčtovania týchto nákladov. Prax dokázala, že reguláciou následným meraním tepla v bytoch je možné znížiť spotrebu tepla až o 25-30 %, čo nie je zanedbateľná hodnota.

Z hľadiska realizácie súčasných rozvodov kúrenia v obytných domoch je možné vykonať dva typy merania
spotreby tepla a ich následné rozúčtovanie.

• horizontálne rozvody kúrenia v nájomných bytoch umožňujú merať teplo v byte fakturačným absolútnym meradlom - bytovým meračom tepla.
• vertikálne rozvody kúrenia v nájomných bytoch (niekoľko stupačiek v jednom byte) neumožňujú montovať jeden merač tepla a meranie sa realizuje pomerovým rozdelením celkovej spotreby tepla na každého užívateľa prostredníctvom pomerových meradiel - rozdeľovačov vykurovacích nákladov na
každú vykurovanú miestnosť. Najspoľahlivejším meradlom sú elektronické digitálne jedno alebo dvojčidlové rozdeľovače vykurovacích nákladov na kúrenie.


Elektronický rozdeľovač vykurovacích nákladov
• je v prevedení dvojčidlovom
• prístroj sa môže odčítať, resp. namerané hodnoty sa dajú odčítať:
   º manuálny odpočet, tlačením tlačítka funkcií na
samotnom meradle
    º optoelektronický odpočet, cez optohlavicu a zberný PSION (za príplatok môže byť prístroj vybavený optorozhraním)
    º diaľkovým bezdrôtovým odpočtom pomocou rádiového modulu a zberného vreckového PC.
• prístroj je chránený pred nežiadúcim zásahom PIN kódom
• signalizuje skončenie životnosti líthiovej batérie
• má programovateľný dátum odpočtu a uloženie
hodnoty spotreby ku dňu odpočtu do EEPROM
• signalizuje na displeji hlásenia:
    o nepovolenú mechanickú manipuláciu s prístrojom (je vybavený manipulačným čidlom)
    o slabý líthiový zdroj alebo pokles tohto zdroja
    o prekročenie životnosti batérie a potrebu jej výmeny
    o výpadok prístroja
    o nesprávne zadaný PIN kód
    o reset prístroja
• prístroj je zabezpečený proti vplyvu sálavého tepla z
iných tepelných alebo svietiacích telies (lampa,
slnečný svit, televízny prijímač a pod.)
• prístroj má možnosť programovať funkciu
STARTSTOP pracovného režimu alebo vykurovacej
sezóny (napr. vypnúť prístroj v období JÚNAUGUST)
• prístroj sleduje kumulovanú spotrebu tepla od
posledného odpočtu
• uchováva v EEPROM 12 posledných mesačných
hodnôt spotreby
• uchováva v EEPROM kumulované hodnoty spotreby za posledné dva roky k naprogramovanému dňu -
dátum odpočtu
• všetky funkcie prístroja sú roztriedené do troch
úrovní a sú programovateľné cez tlačítko interface
alebo optohlavicu:
    o užívateľská úroveň
    o mesačná úroveň
    o servisná úroveň
Každý kompletný elektronický rozdeľovač pozostáva:
• samotný elektronický rozdeľovač vykurovacích
nákladov s vlastným zdrojom
• štandardný hliníkový tepelný vodič
• montážny materiál (podľa typu vykurovacieho telesa
je to skrutka s maticou, zváracie nity, špeciálny držiak pre
montáž na konvektory a pod.)
• externé tepelné čidlo u dvojčidlových prístrojoch
• optické rozhranie alebo rádiový modul so zberným
vreckovým PC a softwarom (tieto varianty nie sú v základnej štandardnej výbave prístroja)
• interface umožňuje programovať rozdeľovač (jeho dodávka
nie je v základnej štandardnej výbave prístroja)
Namerané hodnoty a údaje sa pomocou softwaru ďalej
spracovávajú.


 
ZENSERVIS spol. s r.o.
Lietavská 9
851 06 Bratislava

počítadlo.abz.cz