INŠTALÁCIA MERADLA

· Montáž meradla môže realizovať len osoba alebo firma s odbornou spôsobilosťou a registračným osvedčením na tieto práce
· Kontrola overovacej značky a náležitosti na štítku meradla
· Umiestnenie meradla v smere prietoku média vyznačenou šípkou na meradle
· Meradlá podľa konštrukčného riešenia montujeme do horizontálnej alebo vertikálnej polohy podľa typového schválenia
· Meradlo montovať na ľahko prístupné miesto (dobre odčitateľný číselník)
· Dodržať požadovanú priamu ukľudňovaciu dĺžku 6x DN pred a 5x DN za meradlom (pokiaľ výrobca nestanoví inak)
· Pred a za meradlom montovať uzatváracie armatúry a potrubie ukotviť proti prenášaniu vibrácii
· Meradlo chrániť filtrom alebo kalníkom
· Pri montážnych zváračských prácach použiť medzikus a vykonať preplach potrubia

PLOMBOVANIE MERADLA

· Kontrola tesnosti spojov, tlaková skúška a kontrola funkčnosti
· Meradlá sa plombujú závesnou olovenou plombou (môže byť aj plastová objímka) zabraňujúcou akúkoľvek nežiaducu manipuláciu s meradlom
· Závitové meradlá sa plombujú cez prevlečnú maticu závitovej prípojky, prírubové meradlá sa plombujú cez skrutku a plombovaciu maticu cez prírubu
· Z montážnej plomby musia byť jasné údaje, kto meradlo inštaloval - plomboval a rok montáže
· Vzor montážnej plomby


ODOVZDANIE MERADLA

· Vystavenie montážneho listu - typ a výrobné číslo meradla, počet metrologických a montážnych plômb
· Vystavenie evidenčného listu meradla
· Vystavenie protokolu o odovzdaní meradla

 

PLATNOSŤ ÚRADNÉHO METROLOGICKÉHO OVERENIA:

VODOMER:
studená voda 6 rokov
teplá úžitková voda 4 roky
 
 

 
ZENSERVIS spol. s r.o.
Lietavská 9
851 06 Bratislava

počítadlo.abz.cz