INŠTALÁCIA MERADLA

· Montáž meradla môže realizovať len osoba alebo firma s odbornou spôsobilosťou a registračným osvedčením na tieto práce
· Kontrola overovacej značky a náležitosti na štítku meradla
· Umiestnenie meradla v smere prietoku média vyznačenou šípkou na meradle, prietokomernú časť merača tepla montujeme spravidla do spiatočky, vo výnimočných prípadoch do prívodu
· Meradlá podľa konštrukčného riešenia montujeme do horizontálnej alebo vertikálnej polohy podľa typového schválenia
· Meradlo montovať na ľahko prístupné miesto (dobre odčitateľný číselník)
· Dodržať požadovanú priamu ukľudňovaciu dĺžku 6x DN pred a 5x DN za meradlom (pokiaľ výrobca nestanoví inak)
· Pred a za meradlom montovať uzatváracie armatúry a potrubie ukotviť proti prenášaniu vibrácii
· Meradlo chrániť filtrom alebo kalníkom
· Pri montážnych zváračských prácach použiť medzikus a vykonať preplach potrubia

MONTÁŽ KALORIMETRICKÉHO POČÍTADLA A TEPLOTNÝCH SNÍMAČOV


Firma ZENSERVIS spol. s r.o. zabezpečuje prvomontáž a montáž po následnom overení pre všetky bytové a objektové merače tepla.

INŠTALÁCIA KALORIMETRICKÉHO POČÍTADLA, TEPLOTNÝCH SNÍMAČOV A PONORNÝCH PÚZDIER

· Montáž kalorimetra môže realizovať len osoba s odbornou spôsobilosťou na tieto práce
· Kontrola overovacej značky a náležitosti na štítku kalorimetra
· Umiestnenie kalorimetra do prostredia určuje výrobca, a to spravidla od +3 °C do +45 °C
· Prekontrolovať kompatibilitu kalorimetra s teplotnými čidlami a prietokomerom - veľkosť impulzu, základný odpor teplotných snímačov Pt 100/500, prívod/spiatočka
· Kalorimeter montovať na ľahko prístupné miesto (dobre odčítateľný displej)
· Kalorimeter umiestniť tak, aby pripojenie káblov teplomerov a prietokomeru bolo realizované bez predĺženia
· Spojovacie káble nemontovať v blízkosti rozvodov elektrického vedenia
· Pripojovací REEDkabel z prietokomeru zapojiť na svorkovnicu kalorimetra podľa priloženej schémy
· Po zapojení kalorimetra skontrolovať funkciu celého systému a vykonať test displeja a všetkých funkcií
· Párované teplotné snímače musia mať rovnakú dĺžku čidla a káblov - predpisy o montáži nedovoľujú ich predĺženie
· Vstupné teplotné čidlo (červený štítok) montovať do prívodu, výstupné teplotné čidlo (modrý štítok) montovať do spiatočky ÚK
· Teplomery zapojiť na svorkovnicu kalorimetra podľa priloženej schémy
· Ponorné púzdra s návarkami dimenzovať podľa typu použitých snímačov a svetlosti potrubia

PLOMBOVANIE KALORIMETRICKÉHO POČÍTADLA, TEPLOTNÝCH ČIDIEL, PRIETOKOMERNEJ ČASTI MERAČA A ODOVZDANIE MERADLA


· Kontrola tesnosti spojov, tlaková skúška a kontrola funkčnosti
· Meradlá sa plombujú závesnou olovenou plombou (môže byť aj plastová objímka) zabraňujúcou akúkoľvek nežiaducu manipuláciu s meradlom
· Závitové meradlá sa plombujú cez prevlečnú maticu závitovej prípojky, prírubové meradlá sa plombujú cez skrutku a plombovaciu maticu cez prírubu
· Kalorimeter a teplotné čidlá sa plombujú závesnou olovenou plombou zabraňujúcou akejkoľvek nežiaducej manipulácií s meradlom
· Z montážnej plomby musia byť jasné údaje, kto merač inštaloval - plomboval a rok montáže
· Vzor montážnej plomby

· Vystavenie montážneho listu - typ a výrobné číslo meradla, počet metrologických a montážnych plômb
· Vystavenie evidenčného listu meradla
· Vystavenie protokolu o odovzdaní meradla

PLATNOSŤ ÚRADNÉHO METROLOGICKÉHO OVERENIA:

KALORIMETRICKÉ POČÍTADLO: 4 roky
ODPOROVÉ TEPLOTNÉ ČIDLÁ: 4 roky
PRIETOKOMERNÁ ČASŤ: 4 roky
 
 

ŠTANDARDNÁ SCHÉMA OPTIMÁLNEJ MONTÁŽE MERAČA TEPLA

  

ŠTANDARDNÁ SCHÉMA MONTÁŽE TEPLOTNÝCH SNÍMAČOV

 

 
ZENSERVIS spol. s r.o.
Lietavská 9
851 06 Bratislava

počítadlo.abz.cz