DOKUMENTY

FIRMA ZENSERVIS

AUTORIZÁCIA: národná a európska na vodomery a prietokomery meračov tepla
AUTORIZÁCIA podľa MID: posudzovanie zhody podľa modulu F pre vodomery a prietokomery meračov tepla
AUTORIZÁCIA: prvotné overovanie po oprave a následné overovanie meradiel uvedených na trh podľa zákona č.264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
NOTIFIKÁCIA podľa MID: posudzovanie zhody podľa modulu F pre vodomery a prietokomery meračov tepla
AKREDITÁCIA: na kalibráciu vodomerov a prietokomerov meračov tepla podľa ISO/IEC 17025:2005
AUTORIZÁCIA: na prvotné a následné meranie po oprave meradiel podľa MID
 

TYPOVÉ SCHVÁLENIE - národné, EÚ, MID

 

Typové schválenia pre nové výrobky

 

Bytové vodomery

 

Typ výrobku

Národné typove schválenie

EÚ typove schválenie

MID typove schválenie

 

Zenner SV

....................

B 89/318.01

....................

obrázok

platnosť do 2016

 

Zenner TÚV

....................

B 92/46.01

....................

platnosť do 2016

 

Minomess SV

....................

D 84/6.131.75

....................

platnosť do 2016

 

Minomess TÚV

....................

D 84/6.331.54

....................

platnosť do 2016

 

Podbatériový SV

....................

D 84/6.331.93

....................

platnosť do 2016

 

Podbatériový TÚV

....................

D 84/6.131.17

....................

platnosť do 2016

 

Domové vodomery

 

Priemyselné vodomery

 

Bytové merače tepla

 

Objektové merače tepla

 
 

METROLOGICKÉ ZÁKONY, VYHLÁŠKY, PREDPISY

Postup pri posudzovaní zhody MID
Smernica 2004-22 ES Európskeho Parlamentu MID
Zákon č.264-1999 o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody
Podmienky uvádzania meradiel na trh podľa zákona 264-1999 Z.z.
Zákon o metrológii 142-2000 Z.z.
Vyhláška č.206 z 16. júna 2000 o zákonných meracích jednotkách
Vyhláška č.210 z 16. júna 2000 o meradlách a metrologickej kontrole
Príloha č.53 k vyhláške č. 75-2001 Z.z.prietokomery ako členy meračov tepla
Príloha č. 8 k vyhláške č. 210-2000 Z.z. merače pretečeného množstva studenej vody
Príloha č. 9 k vyhláške č. 210-2000 Z.z. merače pretečeného množstva teplej vody
Príloha č. 1 k vyhláške č. 210-2000 Z.z. druhy určených meradiel
Príloha č. 2 k vyhláške č. 210-2000 Z.z. grafické znázornenie značiek
Príloha č. 3 k vyhláške č. 210-2000 Z.z. grafické znázornenie overovacích značiek
Príloha č. 4 k vyhláške č. 210-2000 Z.z. grafické znázornenie zabezpečovacej značky
Príloha č. 5 k vyhláške č. 210-2000 Z.z. vzor preukazu zamestnancov metrologického dozoru
Príloha č. 37 k vyhláške č. 210-2000 Z.z. snímače teploty a prevodníky teploty
STN k prílohám vyhlášky č. 210-2000 Z.z.
Zákon o metrológii 431-2004 Z.z. dopĺňa zákon 142-2000 Z.z.
Nariadenie 294 z 15. júna 2005 o meradlách
Prehľad metodických pokynov metrologických
Metodický pokyn metrologický 05-07
Právna úprava metrológie v SR
Prehľad technických predpisov metrologických
International recommendation OIML R 49-1 E2006
Určené meradlá po 30.10.2006
 

UČEBNÉ METROLOGICKÉ TEXTY

ZÁRUČNÝ LIST

 
 
 
ZENSERVIS spol. s r.o.
Lietavská 9
851 06 Bratislava

počítadlo.abz.cz